Pedagogisk inriktning

Pedagogisk inriktning


Vår verksamhet vilar på förskolans läroplan, Lpfö -98 rev. 2016, som betonar att varje barn ska få utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. På Löftet ser vi alla barn som kompetenta. Därför vill vi att de ska få vistas i en miljö som är tillåtande, utmanande och inspirerande. Vi har anpassat vår miljö och verksamhet utifrån barnens ålder, där miljön ska stimulera barnets upptäckarglädje. Vi arbetar för att ge alla barn möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina egna förutsättningar och behov.


Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som verktyg för att kunna ta tillvara barnens intressen och ideér. Genom observationer, dokumentationer och reflektioner kan vi tillsammans med barnen fånga deras lärprocesser för att sedan utmana och stimulera dem till fortsatt lärande.

Vi lägger stor vikt vid relationer, utevistelse/rörelse och skapande.


Relationer - endel utav COR

Det är en naturlig del i det dagliga arbetet med barnen. Under året har vi dessutom tre temaperioder där vi och vår omvärld är i fokus. Guldveckan, där vi pratar om hur jag och mina kompisar är mot varandra med den gyllene regeln som utgångspunkt. Helavärldenveckan, där vi blickar utanför vår egen kultur, ser världen och människorna i den. Vi tittar på olikheter, likheter, behov och vad vi kan göra för andra. Miljöveckan, där vi pratar om hur vi kan förvalta den natur som vi fått och den miljö som vi har omkring oss.


Utevistelse/rörelse - endel utav COR

Vi strävar efter att vara ute minst två gånger per dag. Vi har en fantastisk gård att vara ute på som kompletterar vår innemiljö för utforskande och motorisk träning. Förskolan ligger i ett område nära naturen och utnyttjar även den kringliggande skulpturparken. Naturen och utemiljön har mycket att bidra med när det gäller utveckling, lärande och välbefinnande.


Skapande - endel utav COR

Skapande i alla dess former genomsyrar verksamheten och är något vi ser som viktigt för barns lärande. I de estetiska uttryckssätten har vi möjlighet att jobba med alla läroplanens mål på ett lustfyllt sätt.


COR-pedagogik

HANNASKOLANS ARBETE MED HÄLSOFRÄMJANDE SKOLUTVECKLING

 

Detta projekt genomförs tillsammans med forskarna M. Dr Anitha Risberg, LTU (ansvarig för forskningsprojektet och den pedagogiska metodutvecklingen för COR-pedagogik), Fil Dr Anna-Karin Lindqvist, LTUoch Fil Dr Margareta Larsson Högskolan i Skövde.

 

COR-PEDAGOGIKENS INNEBÖRD

COR-pedagogik är en pedagogisk modell för undervisning, utbildning och elevhälsans arbete. Pedagogiken som tagits fram bygger på forskning inom fysisk aktivitet, estetiska lärprocesser, anknytning, teoretisk kunskap som exempelvis språkliga lärprocesser. Elevhälsan utgör hjärtat då elevens lärande och hälsa står i centrum.

 

I hjärtat finns fyra hjärtrum:

Rörelse & fysisk aktivitet,

Estetiska lärprocesser & kreativitet,

Kunskap & inlärning,

Relationer & kommunikation.

 

COR-pedagogiken avser genomsyra hela elevernas skoldag, detta innebär att eleverna exempelvis får ta del av en ökad mängd fysisk rörelse under skoldagarna. Den traditionella undervisningen kring kunskap & inlärning är kompletterad med att den varvas med fysiska rörelsepass, sk brainbreaks, men även estetiska lärprocesser. Varvningen mellan dessa 3 hjärtrum avser ge en ökad inlärning för eleverna.

 

Relation & kommunikation är centralt för samtlig undervisning och utbildning som sker vid Hannaskolan, eleverna ska ges möjlighet att utöva sitt inflytande, sin delaktighet samt utveckla sin kommunikativa förmåga för att förmedla kunskaper eller visa förmågor på ett brett och varierat sätt. Elevhälsans representanter arbetar på ett mera konkret sätt inom COR-pedagogik, representanterna arbetar direkt i elevgrupperna samt tillsammans med pedagogerna för att tidigt upptäcka alla behov av ledning & stimulans, extra anpassningar samt särskilt stöd. Även här kommer relationer & kommunikation in i verksamheten återkommande för att utveckla elevernas kommunikativa, sociala samt emotionella kompetens, deras studieteknik och egna ansvarstagande. Allt detta görs inom COR-pedagogiken för att ge eleverna en livslång lust att lära, en högre måluppfyllelse för eleverna samt att ge eleverna en större kunskap kring sina hälsa och faktorer som påverkar den.

 

Välkomna att kontakta oss om ni undrar något mera kring COR-pedagogik.

 

Du vet väl om att du är bra!.


Förskolan Löftet Umedalen

Aktrisgränd 11

903 64 UMEÅ

072 73 72 348

loftet@hannaskolan.se

Förskolan Löftet

Ersboda

Norra Slevgränd 123

906 27 UMEÅ

072 73 72 349

loftet.ersboda
@hannaskolan.se