Pedagogisk inriktning

Pedagogisk inriktning

Vår verksamhet vilar på förskolans läroplan, Lpfö -98 rev. 2016, som betonar att varje barn ska få utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. På Löftet ser vi alla barn som kompetenta. Därför vill vi att de ska få vistas i en miljö som är tillåtande, utmanande och inspirerande. Vi har anpassat vår miljö och verksamhet utifrån barnens ålder, där miljön ska stimulera barnets upptäckarglädje. Vi arbetar för att ge alla barn möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina egna förutsättningar och behov.


Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som verktyg för att kunna ta tillvara barnens intressen och ideér. Genom observationer, dokumentationer och reflektioner kan vi tillsammans med barnen fånga deras lärprocesser för att sedan utmana och stimulera dem till fortsatt lärande.

Vi lägger stor vikt vid relationer, utevistelse/rörelse och skapande.


Relationer

Det är en naturlig del i det dagliga arbetet med barnen. Under året har vi dessutom tre temaperioder där vi och vår omvärld är i fokus. Guldveckan, där vi pratar om hur jag och mina kompisar är mot varandra med den gyllene regeln som utgångspunkt. Helavärldenveckan, där vi blickar utanför vår egen kultur, ser världen och människorna i den. Vi tittar på olikheter, likheter, behov och vad vi kan göra för andra. Miljöveckan, där vi pratar om hur vi kan förvalta den natur som vi fått och den miljö som vi har omkring oss.


Utevistelse/rörelse

Vi strävar efter att vara ute minst två gånger per dag. Vi har en fantastisk gård att vara ute på som kompletterar vår innemiljö för utforskande och motorisk träning. Förskolan ligger i ett område nära naturen och utnyttjar även den kringliggande skulpturparken. Naturen och utemiljön har mycket att bidra med när det gäller utveckling, lärande och välbefinnande.


Skapande

Skapande i alla dess former genomsyrar verksamheten och är något vi ser som viktigt för barns lärande. I de estetiska uttryckssätten har vi möjlighet att jobba med alla läroplanens mål på ett lustfyllt sätt.

072 73 72 348

Förskolan Löftet

Aktrisgränd 11

90364 UMEÅ

loftet@hannaskolan.se