• loft2
  • loft1

Välkommen till Förskolan Löftet!
- förskolan nära familjen

Förskolan Löftet ska vara en trygg plats, där alla barn blir sedda och känner att de är en tillgång.

Vår verksamhet vilar på förskolans läroplan, Lpfö -98 rev. 2010, som betonar att varje barn ska få utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. På Löftet ser vi alla barn som kompetenta. Därför vill vi att de ska få vistas i en miljö som är tillåtande, utmanande och inspirerande. Vi har anpassat vår miljö och verksamhet utifrån barnens ålder, där miljön ska stimulera barnets upptäckarglädje och där vi lättare kan arbeta med våra solrosmål (läs mer under rubriken "Vårt arbetssätt"). Vi arbetar för att ge alla barn möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov.

Löftet är en förskola med kristen värdegrund, öppen för alla.  Vi lyfter fram att olikheter mellan människor är en tillgång och att alla människor är lika mycket värda. Ett ledord för verksamheten är bibelns gyllene regel: "Allt vad du vill att andra ska göra för dig, det ska du också göra för dem." (Matteusevangeliet 7:12)

Förskolan ligger vackert belägen i stadsdelen Umedalen nära till natur och inspirerande konstpark. Vi håller till i ett tvåvåningshus, med stora och ljusa lokaler. Förskolan består av två avdelningar, Grinden och Stegen. Barnen är indelade efter ålder, där 1-3 åringarna är uppe på Stegen och 3-5 åringarna är nere på Grinden. Vi pedagoger arbetar som ett arbetslag och samarbetar över våningarna. Vi lägger stor vikt vid utevistelse.

Huvudman för förskolan Löftet, Hannaskolan och fritidshemmet Solrosen är Umeå Kristna Skolförening, där för närvarande tre församlingar ingår. Dessa är Umeå bibelcenter, Korskyrkan och Pingstkyrkan. I styrelsen sitter representanter från varje församling.

Förskolan Löftet,     Aktrisgränd 11,   903 64 Umeå